药师经问答网

楞严咒注音

楞严咒注音

nā mó léng yán huì shàng fó pú sà ( sān chēng )

南无楞严会上佛菩萨(三称)

miào zhàn zǒng chí bù dòng zūn shǒu léng yán wáng shì xī yǒu

妙湛总持不动尊 首楞严王世希有

xiāo wǒ yì jié diān dǎo xiǎng bù lì sēng qí huò fǎ shēn

销我亿劫颠倒想 不历僧祇获法身

yuàn jīn de guǒ chéng bǎo wáng hái dù rú shì héng shā zhòng

愿今得果成宝王 还度如是恒沙众

jiāng cǐ shēn xīn fèng chén chà shì zé míng wéi bào fó ēn

将此深心奉尘刹 是则名为报佛恩

fú qǐng shì zūn wéi zhèng míng wǔ zhuó è shì shì xiān rù

伏请世尊为证明 五浊恶世誓先入

rú yī zhòng shēng wèi chéng fó zhōng bù yú cǐ qǔ ní huán

如一众生未成佛 终不于此取泥洹

dà xióng dà lì dà cí bēi xī gèng shěn chú wēi xì huò

大雄大力大慈悲 希更审除微细惑

lìng wǒ zǎo dēng wú shàng jué yú shí fāng jiè zuò dào chǎng

令我早登无上觉 于十方界坐道场

shùn ruò duō xìng kě xiāo wáng shuò jiā luó xīn wú dòng zhuǎn

舜若多性可销亡 烁迦罗心无动转

nā mó cháng zhù shí fāng fó

南无常住十方佛

nā mó cháng zhù shí fāng fǎ

南无常住十方法

nā mó cháng zhù shí fāng sēng

南无常住十方僧

nā mó shì jiā móu ní fó

南无释迦牟尼佛

nā mó fó dǐng shǒu léng yán

南无佛顶首楞严

nā mó guān shì yīn pú sà

南无观世音菩萨

nā mó jīn gāng cáng pú sà

南无金刚藏菩萨

ěr shí shì zūn 。 cóng ròu jì zhōng 。 yǒng bǎi bǎo guāng 。

尔时世尊。从肉髻中。涌百宝光。

guāng zhōng yǒng chū 。 qiān yè bǎo lián 。 yǒu huà rú lái 。

光中涌出。千叶宝莲。有化如来。

zuò bǎo huá zhōng 。 dǐng fàng shí dào 。 bǎi bǎo guāng míng 。

坐宝华中。顶放十道。百宝光明。

yī yī guāng míng 。 jiē biàn shì xiàn 。 shí héng hé shā 。 jīn gāng mì jì 。

一一光明。皆遍示现。十恒河沙。金刚密迹。

qíng shān chí chǔ 。 biàn xū kōng jiè 。 dà zhòng yǎng guān 。 wèi ài jiān bào 。

擎山持杵。遍虚空界。大众仰观。畏爱兼抱。

qiú fó āi yòu 。 yī xīn tīng fó 。 wú jiàn dǐng xiàng 。

求佛哀佑。一心听佛。无见顶相。

fàng guāng rú lái 。 xuān shuō shén zhòu 。

放光如来。宣说神咒。

(第一会)

nā mō sà dá tuō。sū qié duō yē。ā là hē dì。sān miǎo sān pú tuó xiě。

南无萨怛他。苏伽多耶。阿啰诃帝。三藐三菩陀写。

sà dá tuō。fó tuó jù zhī sè ní shàn。

萨怛他。佛陀俱胝瑟尼钐。

nā mō sà pó。bó tuó bó dì。sà duō pí bì。nā mō sà duō nán。

南无萨婆。勃陀勃地。萨跢鞞弊。南无萨多南。

sān miǎo sān pú tuó。jù zhī nán。suō shě là pó jiā。

三藐三菩陀。俱知喃。娑舍啰婆迦。

sēng qié nán。nā mō lú jī ā luó hàn duō nán。

僧伽喃。南无卢鸡阿罗汉跢喃。

nā mō sū lú duō bō nuó nán。nā mō suō jié lì tuó qié mí nán。

南无苏卢多波那喃。南无娑羯唎陀伽弥喃。

nā mō lú jī sān miǎo qié duō nán。sān miǎo qié bō là。dǐ。

南无卢鸡三藐伽哆喃。三藐伽波啰。底。

bō duō nuó nán。nā mō tí pó lí sè nǎn。nā mō xī tuó yē。

波多那喃。南无提婆离瑟赧。南无悉陀耶。

pí dì yē。tuó là lí sè nǎn。shě bō nú。jiē là hē。

毗地耶。陀啰离瑟赧。舍波奴。揭啰诃。

suō hē suō là mó tuō nán。nā mō bá là hē mó ní。

娑诃娑啰摩他喃。南无跋啰诃摩尼。

nā mō yīn tuó là yē。nā mō pó qié pó dì。lú tuó là yē。wū mó bō dì。

南无因陀啰耶。南无婆伽婆帝。卢陀啰耶。乌摩般帝。

suō xī yè yē。nā mō pó qié pó dì。

娑醯夜耶。南无婆伽婆帝。

nuó là yě ná yē。bō zhē mó hē。sān mù tuó là。

那啰野拏耶。盘遮摩诃。三慕陀啰。

nā mō xī jié lì duō yē。nā mō pó qié pó dì。mó hē jiā là yē。

南无悉羯唎多耶。南无婆伽婆帝。摩诃迦啰耶。

dì lì bō lá nà qié là。pí tuó là。bō ná jiā là yē。ā dì mù dì。

地唎般剌那伽啰。毗陀啰。波拏迦啰耶。阿地目帝。

shī mó shě nuó ní。pó xī ní。

尸摩舍那泥。婆悉泥。

mó dá lì qié ná。nā mō xī jié lì duō yē。nā mō pó qié pó dì。

摩怛唎伽拏。南无悉羯唎多耶。南无婆伽婆帝。

duō tuō qié duō jù là yē。nā mō bō tóu mó。

多他伽跢俱啰耶。南无般头摩。

jù là yē。nā mō bá shé là。jù là yē。nā mō mó ní jù là yē。

俱啰耶。南无跋阇啰。俱啰耶。南无摩尼俱啰耶。

nā mō qié shé jù là yē。

南无伽阇俱啰耶

nā mō pó qié pó dì。dì lì chá。shū là xī nà。

南无婆伽婆帝。帝唎茶。输啰西那。

bō là hē là ná là shé yē。duò tuō qié duō yē。

波啰诃啰拏啰阇耶。跢他伽多耶。

nā mō pó qié pó dì。nā mō ā mí duō pó yē。duō tuō qié duō yē。

南无婆伽婆帝。南无阿弥多婆耶。跢他伽多耶。

ā là hē dì。sān miǎo sān pú tuó yē。

阿啰诃帝。三藐三菩陀耶。

nā mō pó qié pó dì。ā chú pí yē。duō tuō qié duō yē。

南无婆伽婆帝。阿刍鞞耶。跢他伽多耶。

ā là hē dì。sān miǎo sān pú tuó yē。nā mō pó qié pó dì。

阿啰诃帝。三藐三菩陀耶。南无婆伽婆帝。

pí shā shé yē。jù lú fèi zhù lì yē。bō là pó là shé yē。

鞞沙阇耶。俱嚧吠柱唎耶。般啰婆啰阇耶。

duò tuō qié duō yē。nā mō pó qié pó dì。

跢他伽多耶。南无婆伽婆帝。

sān bǔ shī bì duò。sà lián nà là。lá shé yē。duō tuō qié duō yē。

三补师毖多。萨怜捺啰。剌阇耶。跢他伽多耶。

ā là hē dì。sān miǎo sān pú tuó yē。

阿啰诃帝。三藐三菩陀耶。

nā mō pó qié pó dì。shě jī yě。mǔ nuó yè。duō tuō qié duō yē。

南无婆伽婆帝。舍鸡野。母那曳。跢他伽多耶。

ā là hē dì。sān miǎo sān pú tuó yē。

阿啰诃帝。三藐三菩陀耶。

nā mō pó qié pó dì。là dá nà。jī dū là shé yē。duō tuō qié duō yē。

南无婆伽婆帝。剌怛那。鸡都啰阇耶。跢他伽多耶。

ā là hē dì。sān miǎo sān pú tuó yē。

阿啰诃帝。三藐三菩陀耶。

dì piáo。nā mō sà jié lì duō。yì tán pó qié pó duō。sà dá tuō。

帝瓢。南无萨羯唎多。翳昙婆伽婆多。萨怛他。

qié dū sè ní shàn。sà dá duō。bō dá lán。

伽都瑟尼钐。萨怛多。般怛嚂。

nā mō ā pó là shì dān。bō là dì。yáng qí là。sà là pó bù duō。

南无阿婆啰视躭。般啰帝。扬歧啰。萨啰婆部多。

jiē là hē。ní jié là hē。jié jiā là hē ní。

揭啰诃。尼揭啰诃。羯迦啰诃尼。

bá là bì dì yē。chì tuó nǐ。ā jiā là mì lì zhù。bō lì dá là yē。

跋啰毖地耶。叱陀你。阿迦啰密唎柱。般唎怛啰耶。

níng jié lì。sà là pó。pán tuó nuó。mù chā ní。

儜揭唎。萨啰婆。盘陀那。目叉尼。

sà là pó。tù sè zhà。tù xī fá。bō nà nǐ。fá là ní。

萨啰婆。突瑟吒。突悉乏。般那你。伐啰尼。

zhě dū là shì dì nán。jié là hē。suō hē sà là ruò shé。

赭都啰失帝南。羯啰诃。娑诃萨啰若阇。

pí duō bēng。suō nà jié lì。ā sè zhà bìng。shě dì nán。

毗多崩。娑那羯唎。阿瑟吒冰。舍帝南。

nà chā chà dá là ruò shé。bō là sà tuó nà jié lì。

那叉刹怛啰若阇。波啰萨陀那羯唎。

ā sè zhà nán。mó hē jié là hē ruò shé。pí duō bēng。sà nà jié lì。

阿瑟吒南。摩诃揭啰诃若阇。毗多崩。萨那羯唎。

sà pó shě dū lú。nǐ pó là ruò shé。

萨婆舍都嚧。你婆啰若阇。

hū lán tù xī fá。nàn zhē nà shě ní。bì shā shě。xī dá là。

呼蓝突悉乏。难遮那舍尼。毖沙舍。悉怛啰。

ā jí ní。wū tuó jiā là ruò shé。

阿吉尼。乌陀迦啰若阇。

ā bō là shì duō jū là。mó hē bō là zhàn chí。mó hē dié duō。

阿般啰视多具啰。摩诃般啰战持。摩诃迭多。

mó hē dì shé。mó hē shuì duō shé pó là。

摩诃帝阇。摩诃税多阇婆啰。

mó hē bá là pán tuó là。pó xī nǐ。ā lì yē duō là。pí lì jù zhī。

摩诃跋啰盘陀啰。婆悉你。阿唎耶多啰。毗唎俱知。

shì pó pí shé yē。bá shé là。mó lǐ dǐ。

誓婆毗阇耶。跋阇啰。摩礼底。

pí shě lú duō。bó téng wǎng jiā。bá shé là。zhì hè nuó ā zhē。

毗舍嚧多。勃腾罔迦。跋阇啰。制喝那阿遮。

mó là zhì pó。bō là zhì duō。bá shé là shàn chí。

摩啰制婆。般啰质多。跋阇啰擅持。

pí shě là zhē。shàn duō shě。pí tí pó。bǔ shì duō。sū mó lú bō。

毗舍啰遮。扇多舍。鞞提婆。补视多。苏摩嚧波。

mó hē shuì duō。ā lì yē duō là。mó hē。

摩诃税多。阿唎耶多啰。摩诃。

pó là ā bō là。bá shé là。shāng jiē là zhì pó。bá shé là jù mó lì。

婆啰阿般啰。跋阇啰。商揭啰制婆 跋阇啰俱摩唎。

jù lán tuó lì。bá shé là。hè sà duō zhē。

俱蓝陀唎。跋阇啰。喝萨多遮。

pí dì yē。qián zhē nuó。mó lì jiā。kū sū mǔ。pó jié là duō nà。

毗地耶。干遮那。摩唎迦。啒苏母。婆羯啰多那。

pí lú zhē nà jù lì yē。yè là tù sè ní shān。

鞞嚧遮那俱唎耶。夜啰菟瑟尼钐。

pí zhé lán pó。mó ní zhē。bá shé là。jiā nà jiā bō là pó。

毗折蓝婆。摩尼遮。跋阇啰。迦那迦波啰婆。

lú shé nà bá shé là。dùn zhì zhē。shuì duō zhē。jiā mó là。

嚧阇那跋阇啰。顿稚遮。税多遮。迦摩啰。

chà shē shī。bō là pó。yì dì yí dì。mǔ tuó là jié ná。suō pí là chàn。

刹奢尸。波啰婆。翳帝夷帝。母陀啰羯拏。娑鞞啰忏。

jué fàn dū。yìn tù nà。mó mó xiě。

掘梵都。印兔那。么么写。

(第二会)

wū xìn。lì sè jiē ná。bō lá shě xī duō。sà dá tuō。qié dū sè ní shàn。

乌昕。唎瑟揭拏。般剌舍悉多。萨怛他。伽都瑟尼钐。

hǔ xìn。dū lú yōng。zhān pó nuó。

虎昕。都卢雍。瞻婆那。

hǔ xìn。dū lú yōng。xī dān pó nà。hǔ xìn。dū lú yōng。bō là sè dì yē。

虎昕。都卢雍。悉耽婆那。虎昕。都卢雍。波啰瑟地耶。

sān bō chā。ná jié là。hǔ xìn。

三般叉。拏羯啰。虎昕。

dū lú yōng。sà pó yào chā。jiē là chà suō。jiē là hē ruò shé。

都卢雍。萨婆药叉。喝啰刹娑。揭啰诃若阇。

pí téng bēng。sà nà jié là。hǔ xìn。dū lú yōng。

毗腾崩。萨那羯啰。虎昕。都卢雍。

zhě dū là。shī dǐ nán。jiē là hē。suō hē sà là nán。pí téng bēng。

者都啰。尸底南。揭啰诃。娑诃萨啰南。毗腾崩。

sà nà là。hǔ xìn。dū lú yōng。là chā。

萨那啰。虎昕。都卢雍。啰叉。

pó qié fàn。sà dá tuō。qié dū sè ní shàn。bō là diǎn shé jí lì。

婆伽梵。萨怛他。伽都瑟尼钐。波啰点阇吉唎。

mó hē suō hē sà là。bó shù suō hē sà là。

摩诃娑诃萨啰。勃树娑诃萨啰。

shì lì shā。jù zhī suō hē sà ní dì lì。ā bì tí shì pó lì duō。

室唎沙。俱知娑诃萨泥帝隶。阿弊提视婆唎多。

zhà zhà yīng jiā。mó hē bá shé。lú tuó là。

吒吒罂迦。摩诃跋阇。嚧陀啰。

dì lì pú pó nà。màn chá là。wū xìn。suō xì dì bó pó dū

帝唎菩婆那。曼茶啰。乌昕。娑悉帝薄婆都。

mó mó。yìn tù nà mó mó xiě。

么么。印兔那么么写。

(第三会)

là shé pó yè。zhǔ là bá yè。ā qí ní pó yè。wū tuó jiā pó yè。

啰阇婆夜。主啰跋夜。阿祇尼婆夜。乌陀迦婆夜。

pí shā pó yè。shě sà duō là pó yè。

毗沙婆夜。舍萨多啰婆夜。

pó là zhuó jié là pó yè。tù sè chā pó yè。ā shě nǐ pó yè。

婆啰斫羯啰婆夜。突瑟叉婆夜。阿舍你婆夜。

ā jiā là。mì lì zhū pó yè。

阿迦啰。密唎柱婆夜。

tuó là ní bù mí jiàn。bō qié bō tuó pó yè。wū là jiā pó duō pó yè。

陀啰尼部弥剑。波伽波陀婆夜。乌啰迦婆多婆夜。

là shé tán chá pó yè。nuó qié pó yè。

剌阇坛茶婆夜。那伽婆夜。

pí tiáo dá pó yè。sū bō là ná pó yè。yào chā jiē là hē。

毗条怛婆夜。苏波啰拏婆夜。药叉揭啰诃。

là chā sī。jiē là hē。bì lì duō。jiē là hē。

啰叉私。揭啰诃。毕唎多。揭啰诃。

pí shě zhē。jiē là hē。bù duō jiē là hē。jiū pán chá。jiē là hē。

毘舍遮。揭啰诃。部多揭啰诃。鸠盘茶。揭啰诃。

bǔ dān nà。jiē là hē。jiā zhà bǔ dān nà。

补单那。揭啰诃。迦吒补单那。

jiē là hē。xī qián dù。jiē là hè。ā bō xī mó là。

揭啰诃。悉干度。揭啰诃。阿播悉摩啰。

jiē là hè。wū tán mó tuó。jiē là hē。chē yè jiē là hē。

揭啰诃。乌檀摩陀。揭啰诃。车夜揭啰诃。

xī lì pó dì。jiē là hē。shè duō hē lì nán。jiē pó hē lì nán。

醯唎婆帝。揭啰诃。社多诃唎南。揭婆诃唎南。

lú dì là。hē lì nán。máng suō hē lì nán。

嚧地啰。诃唎南。忙娑诃唎南。

mí tuó hē lì nán。mó shé hē lì nán。shé duō hē lì nǚ。

谜陀诃唎南。摩阇诃唎南。阇多诃唎女。

shì bǐ duō hē lì nán。pí duō hē lì nán。

视比多诃唎南。毗多诃唎南。

pó duō hē lì nán。ā shū zhē。hē lì nǚ。zhì duō hē lì nǚ。

婆多诃唎南。阿输遮。诃唎女。质多诃唎女。

dì shàn sà pí shàn。sà pó jiē là hē nán。

帝钐萨鞞钐。萨婆揭啰诃南。

pí tuó yē shé。chēn tuó yè mí。jī là yè mí。bō lì bá là zhě jiā。qì lì dān。

毗陀夜阇。嗔陀夜弥。鸡啰夜弥。波唎跋啰者迦。讫唎担。

pí tuó yē shé。chēn tuó yè mí。jī là yè mí。chá yǎn ní。qì lì dān。

毗陀夜阇。嗔陀夜弥。鸡啰夜弥。茶演尼。讫唎担。

pí tuó yè shé。chēn tuó yè mí。jī là yè mí。

毗陀夜阇。嗔陀夜弥。鸡啰夜弥。

mó hē bō shū bō dá yè。lú tuó là。qì lì dān。

摩诃般输般怛夜。嚧陀啰。讫唎担。

pí tuó yē shé。chēn tuó yè mí。jī là yè mí。nuó lā yè ná。qì lì dān。

毗陀夜阇。嗔陀夜弥。鸡啰夜弥。那啰夜拏。讫唎担。

pí tuó yē shé。chēn tuó yè mí。jī là yè mí。dá duǒ qié lú chá xī。qì lì dàn。

毗陀夜阇。嗔陀夜弥。鸡啰夜弥。怛埵伽嚧茶西。讫唎担。

pí tuó yē shé。chēn tuó yè mí。jī là yè mí。

毗陀夜阇。嗔陀夜弥。鸡啰夜弥。

mó hē jiā là。mó dá lì qié ná。qì li dàn。

摩诃迦啰。摩怛唎伽拏。讫唎担。

pí tuó yè shé。chēn tuó yè mí。jī là yè mí。jiā bō lì jiā。qì lì dàn。

毗陀夜阇。嗔陀夜弥。鸡啰夜弥。迦波唎迦。讫唎担。

pí tuó yē shé。chēn tuó yè mí。jī là yè mí。shé yè jié là。

毗陀夜阇。嗔陀夜弥。鸡啰夜弥。阇夜羯啰。

mó dù jié là。sà pó là tuō suō dá nà。qì lì dàn。

摩度羯啰。萨婆啰他娑达那。讫唎担。

pí tuó yè shé。chēn tuó yè mí。jī là yè mí。zhě duō là。pó qí nǐ。qì lì dàn。

毗陀夜阇。嗔陀夜弥。鸡啰夜弥。赭咄啰。婆耆你。讫唎担。

pí tuó yè shé。chēn tuó yè mí。jī là yè mí。pí lì yáng。qì lì zhī。

毗陀夜阇。嗔陀夜弥。鸡啰夜弥。毗唎羊。讫唎知。

nàn tuó jī shā là。qié ná bō dì。suǒ xī yè。qì lì dàn。

难陀鸡沙啰。伽拏般帝。索醯夜。讫唎担。

pí tuó yè shé。chēn tuó yè mí。jī là yè mí。nà jiē nà。shě là pó ná。qì li dàn。

毗陀夜阇。嗔陀夜弥。鸡啰夜弥。那揭那。舍啰婆拏。讫唎担。

pí tuó yè shé。chēn tuó yè mí。jī là yè mí。ā luó hàn。qì lì dàn。

毗陀夜阇。嗔陀夜弥。鸡啰夜弥。阿罗汉。讫唎担。

pí tuó yè shé。chēn tuó yè mí。jī là yè mí。pí duō là qié。qì lì dàn。

毗陀夜阇。嗔陀夜弥。鸡啰夜弥。毗多啰伽。讫唎担。

pí tuó yè shé。chēn tuó yè mí。jī là yè mí。bá shé là bō nǐ。

毗陀夜阇。嗔陀夜弥。鸡啰夜弥。跋阇啰波你。

jù xī yè。jù xī yè。jiā dì bō dì。qì lì dàn。

具醯夜。具醯夜。迦地般帝。讫唎担。

pí tuó yè shé。chēn tuó yè mí。jī là yè mí。là chā wǎng。

毗陀夜阇。嗔陀夜弥。鸡啰夜弥。啰叉罔。

pó qié fàn。yìn tù nà。mó mó xiě。

婆伽梵。印兔那。么么写。

(第四会)

pó qié fàn。sà dá duō。bō dá là。nā mō cuì dū dì。

婆伽梵。萨怛多。般怛啰。南无粹都帝。

ā xī duō。nà là là jiā。bō là pó。xī pǔ zhà。

阿悉多。那啰剌迦。波啰婆。悉普吒。

pí jiā sà dá duō。bō dì lì。shí fó là。shí fó là。tuó là tuó là。

毗迦萨怛多。钵帝唎。什佛啰。什佛啰。陀啰陀啰。

pín tuó là。pín tuó là。chēn tuó chēn tuó。

频陀啰。频陀啰。嗔陀嗔陀。

hǔ xìn。hǔ xìn。pàn zhà。pàn zhà pàn zhà pàn zhà pàn zhà。

虎昕。虎昕。泮吒。泮吒泮吒泮吒泮吒。

suō hē。xī xī pàn。ā móu jiā yē pàn。

娑诃。醯醯泮。阿牟迦耶泮。

ā bō là tí hē duō pàn。pó là bō là tuó pàn。ā sù là。

阿波啰提诃多泮。婆啰波啰陀泮。阿素啰。

pí tuó là。bō jiā pàn。sà pó tí pí bì pàn。

毗陀啰。波迦泮。萨婆提鞞弊泮。

sà pó nà qié bì pàn。sà pó yào chā bì pàn。

萨婆那伽弊泮。萨婆药叉弊泮。

sà pó qián tà pó bì pàn。sà pó bǔ dān nà bì pàn。

萨婆干闼婆弊泮。萨婆补丹那弊泮。

jiā zhà bǔ dān nà bì pàn。sà pó tù láng zhī dì bì pàn。

迦吒补丹那弊泮。萨婆突狼枳帝弊泮。

sà pó tù sè bǐ lí。qì sè dì bì pàn。

萨婆突涩比唎。讫瑟帝弊泮。

sà pó shí pó lì bì pàn。sà pó ā bō xī mó lí bì pàn。

萨婆什婆唎弊泮。萨婆阿播悉么唎弊泮。

sà pó shě là pó ná bì pàn。sà pó dì dì jī bì pàn。

萨婆舍啰婆拏弊泮。萨婆地帝鸡弊泮。

sà pó dá mó tuó jì bì pàn。sà pó pí tuó yē。

萨婆怛摩陀继弊泮。萨婆毗陀耶。

là shì zhē lí bì pàn。shé yè jié là。mó dù jié là。

啰誓遮口犁弊泮。阇夜羯啰。摩度羯啰。

sà pó là tuō suō tuó jī bì pàn。pí dì yè。zhē lì bì pàn。

萨婆啰他娑陀鸡弊泮。毗地夜。遮唎弊泮。

zhě dū là。fù qí nǐ bì pàn。bá shé là。jù mó lì。

者都啰。缚耆你弊泮。跋阇啰。俱摩唎。

pí tuó yè。là shì bì pàn。mó hē bō là dīng yáng。yì qí lì bì pàn。

毗陀夜。啰誓弊泮。摩诃波啰丁羊。乂耆唎弊泮。

bá shé là。shāng jié là yè。bō là zhàng qí。

跋阇啰。商羯啰夜。波啰丈耆。

là shé yē pàn。mó hē jiā là yè。mó hē mò dá lì jiā ná。

啰阇耶泮。摩诃迦啰夜。摩诃末怛唎迦拏。

nā mō suō jié lì duō yè pàn。bì sè ná bì yè pàn。

南无娑羯唎多夜泮。毖瑟拏婢曳泮。

bó là hē móu ní yè pàn。ā qí ní yè pàn。mó hē jié lì yè pàn。

勃啰诃牟尼曳泮。阿耆尼曳泮。摩诃羯唎曳泮。

jié là tán chí yè pàn。miè dá lì yè pàn。

羯啰檀迟曳泮。蔑怛唎曳泮。

lào dá lì yè pàn。zhē wén chá yè pàn。jié luó là dá lì yè pàn。

唠怛唎曳泮。遮文茶曳泮。羯逻啰怛唎曳泮。

jiā bō lì yè pàn。ā dì mù zhì duō。

迦般唎曳泮。阿地目质多。

jiā shī mó shě nuó。pó sī nǐ yè pàn。yǎn jí zhì。

迦尸摩舍那。婆私你曳泮。演吉质。

sà duǒ pó xiě。mó mó yìn tù nà。mó mó xiě。

萨埵婆写。么么印兔那。么么写。

(第五会)

tù sè zhà zhì duō。ā mò dá lì zhì duō。wū shé hē là。

突瑟吒质多。阿末怛唎质。乌阇诃啰。

qié pó hē là。lú dì là hē là。pó suō hē là。

伽婆诃啰。嚧地啰诃啰。婆娑诃啰。

mó shé hē là。shé duō hē là。shì bì duō hē là。

摩阇诃啰。阇多诃啰。视毖多诃啰。

bá lüè yè hē là。qián tuó hē là。bù shǐ bō hē là。

跋略夜诃啰。干陀诃啰。布史波诃啰。

pō là hē là。pó xiě hē là。bō bō zhì duō。tù sè zhà zhì duō。

颇啰诃啰。婆写诃啰。般波质多。突瑟吒质多。

lào tuó là zhì duō。yào chā jiē là hē。

唠陀啰质多。药叉揭啰诃。

là chà suō。jiē là hē。bì lì duō。jiē là hē。

啰刹娑。揭啰诃。闭唎多。揭啰诃。

pí shě zhē。jiē là hē。bù duō jiē là hē。

毗舍遮。揭啰诃。部多揭啰诃。

jiū pán chá。jiē là hē。xī qián tuó。jiē là hē。

鸠盘茶。揭啰诃。悉干陀。揭啰诃。

wū dá mó tuó。jiē là hē。chē yè jiē là hē。

乌怛摩陀。揭啰诃。车夜揭啰诃。

ā bō sà mó là。jiē là hē。zhái qū gé。chá qí ní。jiē là hē。

阿播萨摩啰。揭啰诃。宅袪革。茶耆尼。揭啰诃。

lì fó dì。jiē là hē。shé mí jiā。jiē là hē。

唎佛帝。揭啰诃。阇弥迦。揭啰诃。

shě jù ní。jiē là hē。lǎo tuó là nán dì jiā。jiē là hē。

舍俱尼。揭啰诃。姥陀啰难地迦。揭啰诃。

ā lán pó。jiē là hē。qián dù bō ní。jiē là hē。

阿蓝婆。揭啰诃。干度波尼。揭啰诃。

shí fá là。yīn jiā xī jiā。zhuì dì yào jiā。dá lì dì yào jiā。

什伐啰。堙迦醯迦。坠帝药迦。怛隶帝药迦。

zhě tù tuō jiā。ní tí。shí fá là。

者突托迦。尼提。什伐啰。

bì shān mó。shí fá là。bó dǐ jiā。bí dǐ jiā。

毖钐摩。什伐啰。薄底迦。鼻底迦。

shì lì sè mì jiā。suō nǐ bō dì jiā。sà pó shí fá là。

室唎瑟密迦。娑你般帝迦。萨婆什伐啰。

shì lú jí dì。mò tuó pí dá lú zhì jiàn。ā qǐ lú qián。

室嚧吉帝。末陀鞞达嚧制剑。阿绮嚧钳。

mu qié lú qián。jié lì tù lú qián。

目佉嚧钳。羯唎突嚧钳。

jiē là hē。jiē lán。jié ná shū lán。dàn duō shū lán。

揭啰诃。揭蓝。羯拏输蓝。惮多输蓝。

qì lì yè shū lán。mò mò shū lán。bá lì shì pó shū lán。

迄唎夜输蓝。末么输蓝。跋唎室婆输蓝。

bì lì sè zhà shū lán。wū tuó là shū lán。jié zhī shū lán。

毖栗瑟吒输蓝。乌陀啰输蓝。羯知输蓝。

bá xī dì shū lán。wū lú shū lán。cháng qié shū lán。

跋悉帝输蓝。邬嚧输蓝。常伽输蓝。

hè xī duō shū lán。bá tuó shū lán。suō fáng yàng qié。

喝悉多输蓝。跋陀输蓝。娑房盎伽。

bō là zhàng qié shū lán。bù duō bì duō chá。chá qí ní。

般啰丈伽输蓝。部多毖哆茶。茶耆尼。

shí pó là。tuó tù lú jiā。jiàn duō lú jí zhī。

什婆啰。陀突嚧迦。建咄嚧吉知。

pó lù duō pí。sà bō là hē ling qié。

婆路多毗。萨般嚧诃凌伽。

shū shā dá là。suō nà jié là。pí shā yù jiā。

输沙怛啰。娑那羯啰。毗沙喻迦。

ā qí ní。wū tuó jiā。mò là pí là jiàn duò là。

阿耆尼。乌陀迦。末啰鞞啰建跢啰。

ā jiā là mì lì duō。dá liǎn bù jiā。dì lì là zhà。

阿迦啰密唎咄。怛敛部迦。地栗剌吒。

bì lì sè zhì jiā。sà pó nà jù là。

毖唎瑟质迦。萨婆那俱啰。

sì yǐn qié bì。jiē là lì yào chā。dá là chú。mò là shì。

肆引伽弊。揭啰唎药叉。怛啰刍。末啰视。

fèi dì shàn。suō pí shàn。xī dá duō。bō dá là。

吠帝钐。娑鞞钐。悉怛多。钵怛啰。

mó hē bá shé là sè ní shān。mó hē bō lài zhàng qí lán。

摩诃跋阇嚧瑟尼钐。摩诃般赖丈耆蓝。

yè bō tù tuó。shě yù shé nuó。biàn dá lì nú。

夜波突陀。舍喻阇那。辫怛隶拏。

pí tuó yē。pán tán jiā lú mí。dì shú。pán tán jiā lú mí。

毗陀耶。盘昙迦嚧弥。帝殊。盘昙迦嚧弥。

bō là pí tuó。pán tán jiā lú mí。duō zhí tuō。

般啰毘陀。盘昙迦嚧弥。哆侄他。

ān。ā nà lì。pí shě tí。pí là bá shé là tuó lì。

唵。阿那隶。毘舍提。鞞啰跋阇啰陀唎。

pán tuó pán tuó nǐ。bá shé là。bàng ní pàn。

盘陀盘陀你。跋阇啰。谤尼泮。

hǔ xìn。dū lú yōng pàn。suō pó hē。

虎昕。都嚧瓮泮。莎婆诃。

 

猜你喜欢

  • 初识佛法

  • 佛学课本

  • 佛光教科书

相关文章

版权所有:药师经问答网